ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠳᠦ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠪᠢᠯᠢᠭ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 37646
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ)

 

ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠶ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ

ᠰᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦ᠋

ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ

 

ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠪᠣᠢ

ᠳᠠᠨᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠵᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦ᠋

ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ

 

ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ

ᠭᠦᠭ᠌ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠪᠣᠢ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠨᠢ ᠡᠪᠰᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠳ

ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦ᠋

ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ

 

ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ

ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠢ

ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠤ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦ᠋

ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ