ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠳ·ᠳ᠋ᠠᠨᠽᠠᠨ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠯ·ᠭᠠᠯᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 35819
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠳᠠᠠᠵᠢ ᠭᠤᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

    ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

 

ᠴᠤᠪᠣᠭᠤ ᠵᠢᠭᠠᠯᠬᠠᠨ ᠦᠷᠠᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠴᠤᠮᠴᠣᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠦᠮᠪᠤᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠵᠤ ᠳᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠴᠠᠯᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

    ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

 

ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

    ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

 

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠨᠢᠯᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠣᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

    ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ