ᠠᠪᠤ ᠡ᠂ ᠠᠪᠤ ᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ Nisvanis
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨᠢᠰᠸᠠᠨᠢᠰ EP
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 16887
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠠ

ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠠ

 

ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠠᠪᠣ ᠡ

ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠠᠪᠣ ᠡ

 

ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠳᠠᠨᠤᠶ᠎ᠠ

ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠠ

ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠴᠢ

ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠤᠶ᠎ᠠ

 

ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠠᠪᠣ ᠡ

ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠠᠪᠣ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ