ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 32170
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠣᠴᠢᠷ ᠳᠠᠢ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ

ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠳᠤ

ᠭᠦᠭ᠌ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠠᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠡ

    ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

    ᠠᠢ ᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠡ

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠦᠰᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

 

ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠡᠶ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ

ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠣ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠢᠵᠢᠯᠢᠳᠤᠵᠤ ᠨᠥᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ

ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠠᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠡ

    ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

    ᠠᠢ ᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠡ

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠦᠰᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

 

ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠡᠶ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ

ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳ

ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠢ᠌ᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠠᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠡ

    ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

    ᠠᠢ ᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠡ

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠦᠰᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ