ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12817
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠪᠠᠲᠤᠲᠦ᠋ᠷᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ

ᠪᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠣᠶᠠᠷᠠᠯ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠪᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠣᠶᠠᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠢ

ᠪᠣᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢ

ᠪᠣᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠪᠣᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

 

ᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠰᠦᠮᠠᠭᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠪᠣᠢ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠦᠮᠠᠭᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠨᠢ

ᠭᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠲᠡᠶ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠳᠤᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠣᠠᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ

 

ᠮᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠳᠦᠩᠭᠦᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠢ

ᠮᠢᠨᠤ ᠯᠠ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠭᠦᠢ

ᠮᠢᠨᠤ ᠯᠠ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ

ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠪᠣᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤᠭᠠᠯᠭᠠᠨ

ᠪᠣᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠡᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠳᠤᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠣᠠᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ