ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠤᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 15088
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠭᠦᠴᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠡᠮᠢᠶᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ

ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠤ ᠮᠠᠳᠠ

 

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠮᠠᠳᠠᠨ ᠳᠡᠮᠤᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠠᠠᠳᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

 

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ

ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠢᠯᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ