ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠨᠠᠭᠤᠨ‍ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠠᠩᠲᠡᠮᠦᠷ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7354
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠦᠭᠡ᠄ ᠨᠠᠭᠤᠨ‍ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌

ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠠᠩᠲᠡᠮᠦᠷ

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ

ᠡᠬᠡ ᠹᠢᠯᠢᠮ ᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ᠄ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠶᠠᠨ (ᠺᠤᠷᠢᠶᠠ)

ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠳ᠋ᠧ ᠭᠧ ᠶᠧ ( ᠲᠦᠪᠡᠳ)᠂ ᠣᠶᠤᠨ‍ᠴᠡᠴᠡᠭ

 

ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

 

ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠢ᠌ᠮᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

 

ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠠᠢ᠌ᠯ ᠬᠤᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

 

ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ