ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠳ᠋·ᠳᠤᠭᠠᠷ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠳ·ᠳᠤᠭᠠᠷ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 17961
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠦᠦᠷᠴᠠᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠠᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠣᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠦᠩᠨᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠨᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠬᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

    ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠢᠩᠭᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠯ᠎ᠠ

    ᠴᠢᠩ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠮᠠᠷ

    ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ

 

ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠢᠭᠡᠳ

ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠤᠳ ᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠠᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠤᠷᠠᠰᠴᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ

    ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠬᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

    ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠢᠩᠭᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠯ᠎ᠠ

    ᠴᠢᠩ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠮᠠᠷ

    ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ

 

ᠣᠷᠢᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠢ

ᠣᠶᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠳᠡᠯ᠎ᠠ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠯᠳᠠ᠊ᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠬᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

    ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠢᠩᠭᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠯ᠎ᠠ

    ᠴᠢᠩ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠮᠠᠷ

    ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ