ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠤ ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠲᠡᠮᠦᠷ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠦ᠋ᠬᠡ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 9286
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ)

            ᠰᠤᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠣᠷᠰᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠢ

ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠷ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠳᠠᠢ

ᠡᠰᠡᠨᠢᠭᠦ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠶᠡᠪᠠᠷᠭᠦᠤ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠳᠠᠢ

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷᠡᠭᠡ ᠳᠠᠢ

    ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠣᠶᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠢ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

    ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ

    ᠡᠷᠴᠢ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠣᠠᠳᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

    ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

    ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ

    ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠨᠢᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠢᠯᠠ

    ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦᠢ ᠁

    ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

 

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠢ

ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠳᠠᠢ

ᠨᠠᠷᠠᠳᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠠᠢ

ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ

    ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠣᠶᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠢ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

    ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ

    ᠡᠷᠴᠢ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠣᠠᠳᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

    ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

    ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ

    ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠨᠢᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠢᠯᠠ

    ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦᠢ ᠁

    ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

 

ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠠᠢ

ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷᠯᠡᠯ ᠳᠠᠢ

ᠥᠩᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠢ

ᠥᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠵᠤ ᠳᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠩ ᠰᠤᠪᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠳᠠᠢ

    ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠣᠶᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠢ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

    ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ

    ᠡᠷᠴᠢ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠣᠠᠳᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

    ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

    ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ

    ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠨᠢᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠢᠯᠠ

    ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦᠢ ᠁

    ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ