ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮᠨᠠᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠳ·ᠰᠤᠰᠤᠷᠪᠠᠷᠠᠮ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠷ·ᠴᠤᠢ᠌ᠨᠤᠮ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠲᠤᠳᠤ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 25593
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ burgud
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠠᠮᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠨᠢᠬᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠯᠴᠦᠭᠦᠷᠡᠵᠤ

ᠳᠤᠩ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ

ᠳᠤᠤᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ

ᠠᠨᠠᠬᠠᠢ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ ᠱᠥᠭᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠬᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠩᠬᠠᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ

ᠪᠣᠭᠢᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠪᠣᠷᠤᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠦᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠦᠶ‍ᠦᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ

ᠠᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ

ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ

ᠣᠭᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠤᠳᠠᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨᠠᠮ

ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠭᠢᠨᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠡᠴᠢᠷ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ

ᠭᠡᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ

ᠭᠡᠨᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ

ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ

ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠭᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ

ᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠯᠠᠯ

ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ

ᠮᠠᠰᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠥᠭᠡᠢ

ᠮᠡᠨᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃

 

ᠨᠢᠭᠡ

 

ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢ ︖ ᠭᠡᠵᠤ

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠴᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤ ︖

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠳᠠᠭ ᠣᠮᠤᠭ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ ᠨᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠰᠠᠭᠤ ︖

ᠠᠯᠸᠺᠰᠠᠠᠳᠷ ᠳ᠋ᠢᠤᠮᠠ ᠡᠴᠡ

ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤ ︖

ᠠᠯᠢᠱᠸᠷ ᠨᠠᠸᠤᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ

ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤ ︖

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠹᠸᠷᠲᠦᠰᠢ ᠶᠢ

ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤ ︖

ᠬᠠᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠫᠦᠱᠺᠢᠨ ᠢ

ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤ᠃

ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠤᠨ ᠢ

ᠥᠭᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤ

ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠾᠣᠢ᠌ᠲ᠋ᠮᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠢᠪ ᠲᠤ ᠪᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠢᠪ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ

ᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠯᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠠᠷᠴᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠰᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠯᠢᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠢᠪ ᠤᠨ

ᠠᠯᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠢ ᠳᠤᠭᠤᠵᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ

ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠩᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ

ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ

ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ

ᠳᠤᠤᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠢᠪ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ 

ᠠᠦ᠋ᠰᠲ᠋ᠸᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ

ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠶᠤᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠢᠪ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ 

ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠳᠢᠪ ᠰᠢᠭ᠌

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ

ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠢᠪ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ 

ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠳᠢᠪ ᠰᠢᠭ᠌

ᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠴᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠢᠪ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ 

ᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠧᠥᠷᠦᠫᠡ ᠰᠢᠭ᠌

ᠠᠯᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ

ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠢᠭ᠌

ᠭᠦᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠢ

ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠩᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ

ᠰᠢᠩᠬᠤᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠢ

ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ

ᠱᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ

ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠥ᠋ ᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠢ

ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌

ᠱᠤᠮᠪᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠤ᠋ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢ

ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠰᠢᠭ

ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠯᠡᠩᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ

ᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠤ᠋ ᠶᠢᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠠᠮᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠠᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠩᠭᠡᠨ ᠤ

ᠨᠥᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠩᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠢ᠃

ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ

ᠨᠢᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠩᠬᠠᠨ ᠥᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠢ᠃

 

 

ᠬᠤᠶᠠᠷ

 

ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠬᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠵᠢᠠᠨ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠥᠩᠭᠡᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ

ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ

ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌

ᠠᠷᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ

ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠢ᠃

ᠣᠰᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠮᠪᠠᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ

ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠡᠨᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠯᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ

ᠣᠭ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠳᠤᠭ ᠪᠦᠷᠦᠯᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ

ᠣᠷᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠥᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠽᠠᠮᠪᠣᠳᠢᠪ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠃

ᠠᠢ ᠭᠦᠭᠦᠷᠦᠭᠦᠢ ︕

ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠦ ︕

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

ᠠᠯᠳᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠩᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠮᠤᠭᠤᠷ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠦ ︕

ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠭᠦᠶ‍ᠦᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ

ᠬᠤᠠᠳᠤᠯᠠᠢ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠳᠡᠨ ᠰᠤᠨᠤᠯᠵᠠᠬᠤ

ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠣᠢ᠌ᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠭᠤᠴᠠ

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ

ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ

ᠭᠤᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ

ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠵᠤ

ᠦᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠥᠨᠦᠷᠯᠡᠩᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠢᠪ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ

ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠥᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠤ

ᠽᠡᠮᠪᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠤ

ᠽᠡᠮᠪᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠨᠢ ᠰᠡᠩᠭᠢᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

ᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠨᠦᠷᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

ᠬᠤᠮᠪᠣᠩ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ

ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠠᠠᠳᠠᠷᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ

ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ

ᠭᠠᠩᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠱᠤ᠋ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤᠷ

ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠮᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ

ᠠᠷᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦᠯᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ

ᠴᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠭᠡᠷᠭᠡ ᠱᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠴᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ

ᠳᠤᠩ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠮᠠᠨᠢ

ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠠᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠳᠠᠯᠠᠪᠣᠷ

ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠰᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠤᠮ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠢ

ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠮᠤᠭ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠸ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠢ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ

ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠩᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ

ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠤᠤᠳᠠᠢ

ᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠯᠢᠮᠪᠤᠨ ᠤ

ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠳᠢᠪ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ ᠦᠦ ︖

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ ᠦᠦ ︖

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠰᠢᠭ

ᠳᠠᠩᠭᠢᠯᠬᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠮᠠᠭᠬᠠᠨ ᠦᠬᠢᠳ

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠢᠪ ᠲᠤ

ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ︖

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠰᠢᠭ᠌

ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠪᠣᠢ ᠦᠦ ︖

 

ᠭᠤᠷᠪᠠ

 

 

ᠦᠰᠦᠨ ᠭᠦᠯᠵᠢᠭᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢ

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨᠡᠮ

ᠦᠨᠢᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ

ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠰᠢᠭ ᠥᠰᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨᠡᠮ

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠦᠭᠡᠶ

ᠣᠮᠤᠭ ᠰᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠡᡁᠢᠮᠡᠯᠢ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨᠡᠮ

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠦᠰᠤ ᠰᠢᠭ᠌

ᠳᠡᠦᠭᠡᠳᠤ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ

ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨᠡᠮ

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨᠡᠮ

ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠠᠶᠠᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨᠡᠮ᠃

ᠭᠡᠷᠦᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤᠵᠢᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠳᠤ

ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠷᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ

ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨᠠᠮ

ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠠᠷᠵᠠᠭᠠᠷ ᠱᠤᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠷᠵᠡ ᠰᠤᠭᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ

ᠠᠪᠰᠠ ᠪᠣᠯᠠᠰᠢ ᠭᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤᠨᠤᠵᠤ

ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠳᠢᠷᠴᠢᠨ ᠰᠢᠭ

ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠲ᠋ᠠᠯᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠣᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤ

ᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠳᠠᠳᠠ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯᠳᠤᠨ ᠣᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠵᠤ

ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠥᠷᠭᠦᠵᠤ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

ᠳᠦᠴᠢᠨᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ

ᠳᠦᠪᠠᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠧᠥᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠩ

ᠪᠦᠭᠦ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠴᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ

ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠧᠥᠷᠦᠫᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ

ᠳᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ

ᠳᠡᠨᠡᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ

ᠳᠠᠩᠭᠢᠰ ᠰᠢᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ

ᠴᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ

ᠴᠠᠴᠠᠨ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ

ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠴᠠᠯ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ

ᠬᠠᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠨᠢ ᠣᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ

ᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ

ᠬᠠᠯᠳᠤᠷᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ

ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠨᠤᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ

ᠧᠥᠷᠦᠫᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠢᠳᠠ ᠣᠩᠭᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠣᠨᠤᠳᠠᠭ

ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠠᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ

ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ

ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃

ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠡᠴᠡ

ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ

ᠣᠷᠳᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷ ᠰᠢᠬᠠᠮ

ᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ

ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠤ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠤ

ᠷᠤᠵᠠᠳᠠᠸᠠᠠᠰᠺᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ

ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠳ ᠢ

ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠲ᠋ᠤᠮᠠᠷᠦ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠠᠩ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠳᠤᠨ

ᠸᠠᠩ ᠸᠸᠢ᠂ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠹᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠰᠠᠷᠬᠤᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠰᠠᠪᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠭᠠᠯᠢᠳᠠᠰᠠ

ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠯᠢᠱᠸᠷ ᠨᠠᠸᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠥᠭᠦᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠹᠸᠷᠲᠦᠰᠢ

ᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ

ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢ

ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ

ᠮᠤᠤᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ

ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠢ

ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ

ᠣᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠢ᠃

ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ

ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠢ᠃

1966.10.13

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁