ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠵ·ᠪᠠᠳᠠᠷᠠ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨ·ᠵᠠᠩᠴᠢᠩᠨᠤᠷᠪᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 31116
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠ᠊·ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ)

 

ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠ

ᠠᠷᠠᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠡ

ᠠᠭᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠦᠤ ᠴᠢᠨᠢ

    ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ

 

ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠ

ᠦᠨᠢᠳᠠ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠡ

ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠢ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠦᠤ ᠴᠢᠨᠢ

    ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ

 

ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠ

ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠬᠤᠯ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠵᠤ

ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠶᠤᠶ᠎ᠠ

    ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

    ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ