ᠦᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠰ·ᠤᠶᠤᠨ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠴ·ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠲᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ Special Edition GOLD
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 29483
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠷᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠣᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ

ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠤ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠭᠠᠩᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠤ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠦᠳᠡᠭᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ

 

ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠣᠠᠳᠠᠪᠠᠴᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠦᠷᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ᠎ᠡ

 

wherever you go

what are you do

you always be here beside me

you always be on my mind

and if one day

life makes us part

just don`t forget that

I`m forever yours

(ᠪᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ)

 

ᠭᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ᠌ ᠭᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

 

wherever you go

what are you do

you always be here beside me

you always be on my mind

and if one day

life makes us part

just don`t forget that

I`m forever yours

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ