ᠰᠢᠱᠦ ᠮᠡᠢ᠌ᠷᠡᠨ
ᠦᠭᠡ᠄
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠢᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 16269
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ
ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠰᠢᠱᠦ ᠮᠡᠢᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦ᠋

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠨᠢ᠂ ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦ᠋

ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠬᠦ᠋

 

ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠰᠡᠦᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤ ᠳᠠ᠂ ᠠ ᠬᠦᠢ ᠮᠡᠢ᠌ᠷᠠᠨ

ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤ ᠳᠠ

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤ ᠳᠠ᠂ ᠠ ᠬᠦᠢ ᠮᠡᠢ᠌ᠷᠡᠨ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠶᠢᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃
505203497@qq.com

2017-01-03