ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠫᠠ᠊·ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠨᠠᠷ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯᠲᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠫᠠ᠊·ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 28686
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

1᠂ ᠠᠪᠣ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ

ᠠᠴᠢᠷ ᠦᠷᠠᠰ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠰᠢᠯᠭᠡ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠳᠠᠢ

ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠢᠨᠤ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ

ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠵᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠡᠴᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠮᠥᠰᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠽᠠᠮᠪᠣᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠡᠴᠦᠳ ᠳᠠᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠢᠨᠤ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ

2᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠤᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠳᠤᠭᠯᠠᠨ

ᠠᠷᠤ ᠭᠠᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠢᠪᠢᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠦᠨᠢᠳᠠ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠢᠨᠤ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ

ᠠᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠴᠤᠳ ᠳᠠᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠢᠨᠤ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ

3᠂ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠷᠣᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠵᠤ᠋ ᠲᠡᠶ

ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠢᠪᠠᠭᠡᠭᠦ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠳᠠᠢ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠢᠦᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠢ

ᠳᠠᠯᠠᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠴᠢ ᠣᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠠᠰ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠢᠨᠤ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠳᠠᠢ

ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠤᠴᠠ ᠳᠠᠢ

ᠥᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠤ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠵᠢᠷᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠳᠠᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠢᠨᠤ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ