ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠺᠤᠮᠠᠨᠳ᠋

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠱ·ᠭᠦᠷᠪᠠᠽᠠᠷ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠱ·ᠭᠦᠷᠪᠠᠽᠠᠷ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠲᠤᠳᠤ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4172
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠣᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠤ

ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠢ

ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ

ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠡ

ᠳᠠᠮᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ

ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠳᠤ

ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠢ

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠢᠵᠤ

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠨᠦᠰᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ

ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠳ

ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠩᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ

ᠭᠦᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠭᠡᠦᠰᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢᠬᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠡ

 

ᠪᠦᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ

ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ

ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠳᠠᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠵᠠᠪᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ

ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠡ

ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠦᠷᠠᠰ ᠨᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠣᠳᠤᠨ ᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠳ ᠮᠠᠨᠢ

ᠣᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠯᠳᠤ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠴᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ

ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠥᠭᠦᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠯᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ

ᠴᠠᠳᠠᠠᠵᠠᠪ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ

ᠴᠢᠨᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠥᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠮᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠪᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠤ ᠣᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠴᠤ ᠣᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠤᠢ

ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠸᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠦᠪᠡᠯᠠᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ

ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠺᠦᠮᠠᠠᠳ᠋ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ

ᠫᠣᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ

ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠢᠨᠸᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠩᠭᠢᠯᠬᠠᠨ ᠥᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ

 

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠤᠠᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠳᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠦᠷᠠᠰ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠤ

ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠷᠮᠢ

ᠢᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠦᠷ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠢᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠠᠠᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠷᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠪᠭᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ ᠰᠥᠭᠡᠪᠠᠭᠡᠳᠦᠷ

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠢ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠢ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠣᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠤ

ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠢ

ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠰᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ

ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠡ

ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠷᠮᠢ

ᠢᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠦᠷ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠢᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠠᠠᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠷᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠪᠭᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ ᠰᠥᠭᠡᠪᠠᠭᠡᠳᠦᠷ

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠢ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ