ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 15072
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡ

ᠠᠢ᠌ᠯᠰᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌

ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠴᠢᠩᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠪᠢᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠡ

    ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

    ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠲᠤᠩ ᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡ

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠰᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ

ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠣᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠭᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠠᠯᠵᠠᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡ

    ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

    ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠲᠤᠩ ᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡ

 

ᠣᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡ

ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠤᠯ᠎ᠠ

ᠲᠠᠩᠭᠢᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠴᠠᠮᠠᠢ᠌ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠡ᠃

    ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

    ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠲᠤᠩ ᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡ

    ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

    ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠲᠤᠩ ᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ