ᠠᠪᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠴᠢᠮᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠲ·ᠰᠡᠷ᠊᠊ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 30985
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡᠰᠤᠶᠤᠯ)

 

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠠᠨᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠳᠠ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠣᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ

ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠨᠢ

ᠲᠦᠰᠢᠵᠤ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ

ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠳᠤᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠠᠪᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ

ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠭᠤᠴᠢᠬᠤ ᠰᠠᠨ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠠᠪᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠣᠴᠢᠮᠠᠷ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ

 

ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠣᠨᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠳ

ᠠᠮᠤᠰᠭᠢᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠤ

ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠽᠠᠮᠪᠣᠯᠢᠩ ᠤᠨ

ᠥᠩᠭᠡ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠨᠢ

ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ