ᠲᠡᠮᠦᠷ᠎ᠡ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ

ᠦᠭᠡ᠄

ᠠᠶ᠎ᠠ᠄

ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠧ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ

ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3468

ᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠲᠡᠶ ᠶᠠ ᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ᠎ᠠ

ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠶᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ᠎ᠠ

ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ

ᠶ‍ᠢᠰᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

 

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠴᠤ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢ

ᠲᠦᠮᠡ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠪᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠣᠯᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠴᠤ

ᠣᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢ

ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠪᠠ ᠭᠦᠢ