ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4648
ᠴᠠᠭ᠄ 2018 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠢ᠍ᠭᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠳ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢ᠍ᠨᠢ ᠨᠤᠮᠢ᠍ᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠨᠡᠭᠦᠳ᠋ᠡᠯᠴᠢ᠍ᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠠᠲᠠᠷ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠢ᠍ᠨᠢ

ᠠᠳ᠋ᠤᠭᠤᠨ ᠰᠦ᠋ᠷᠦᠭ᠌ ᠲᠠᠪᠬᠢᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠳ

ᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠮ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ ᠲᠤ ᠮᠢ᠍ᠨᠢ

ᠤᠷᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠮᠢ᠍ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦ᠋᠁ ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦ᠋

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢ᠍ᠨᠢ

ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠢ᠍ᠨᠤ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢ᠍ᠨᠢ

 

ᠲᠠᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠷᠰᠢ᠍ᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠶ

ᠴᠢ᠍ᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠢ᠍ᠰᠤᠨ ᠤᠳ᠋ᠤᠮ ᠲᠡᠶ

ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠢᠳ᠋ᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠰᠢ᠍ᠨ ᠤᠷᠤᠨ

ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦ᠋᠁ ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦ᠋

ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢ᠍ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢ᠍ᠨᠢ

ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠢ᠍ᠨᠤ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳ᠋ᠤᠭ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢ᠍ᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ