ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠤᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 15017
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠳᠠᠢ

ᠵᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠴᠤ ᠬᠤᠮᠰᠠ

ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠪᠦᠱᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠥᠰᠢᠶᠡᠭᠦ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ

ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠭᠳᠤᠭᠠᠤᠨ

 

ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ

ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠬᠠᠴᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ ᠲᠤ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤ

 

ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠶ᠎ᠡ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ

ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠶ᠎ᠡ

ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ