ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠬᠢᠫ ᠬᠤᠫᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 19392
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(FLASH ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ)

 

ᠰᠧᠰᠧᠷ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠡᠶ

ᠰᠡᠪᠰᠡᠭᠡᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠤᠮᠸᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ

ᠵᠠᠮᠠᠭᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ

ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ

ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ

ᠵᠠᠭᠢᠳᠠᠯ ᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠪᠣᠢ

 

ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠤᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠳ ᠪᠢ᠂ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠳ ᠪᠢ

ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠭᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ᠎ᠡ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠯᠡᠴᠢᠭ᠍ᠡᠯ᠎ᠡ

ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ

ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ

ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠰᠡᠪᠠᠯ

ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ

 

ᠳᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

ᠳᠠᠩᠭᠢᠯ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷᠡᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ

ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠤᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠪᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠳᠡᠰᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠡ

ᠮᠢᠨᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠ

ᠣᠤ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠂

ᠭᠡᠨ ᠡ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠ᠂

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠡ ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠥᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ

 

ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠤᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ