ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠡ᠊·ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠲ·ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12599
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠯᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠢ᠂

ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ᠂

ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠯᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠢ᠂

ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠤᠤᠳᠤ ᠯᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠭᠦᠢ᠂

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠯᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠢ᠂

ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠬᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ᠂

ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠯᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠢ᠂

ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠰᠠᠷᠳᠠᠩ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ᠂

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ᠂

ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠠᠮᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠂

ᠠᠷᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ᠂

ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠰᠠᠷᠳᠠᠩ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ᠂

ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠠᠢ ᠠᠢ ᠭᠦᠢ᠂ ᠠᠢ ᠠᠢ ᠭᠦᠢ᠁

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ