ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠳ·ᠨᠢᠮ᠎ᠠ (ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠠᠭᠰᠠᠷᠵᠠᠪ (ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 41861
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ᠌ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

᠊ᠭ᠍ᠱᠡᠨ ᠴᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠷᠦᠯᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠌

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠰᠤ ᠳᠠᠰᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ

ᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨᠠᠮ ᠪᠣᠢ

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠡᠵᠢ ᠡ

ᠴᠠᠩᠳᠠᠢ ᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠭᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠵᠥᠢᠷᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠡᠵᠢ ᠡ

ᠴᠠᠩᠳᠠᠢ ᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠭᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠵᠥᠢᠷᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ

 

ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ

ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠨᠠᠮᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨ ᠲᠤ ᠴᠤ ᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨᠠᠮ ᠪᠣᠢ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠡᠴᠡ

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠡ

ᠭᠤᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠵᠥᠢᠷᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠡᠴᠡ

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠡ

ᠭᠤᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠵᠥᠢᠷᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ

 

ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠤᠷᠤᠮᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠭ

ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠰᠡᠪᠳᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨᠠᠮ ᠪᠣᠢ

ᠥᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠥ᠋ ᠬᠠᠭᠳᠠᠯᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠡ

ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠵᠥᠢᠷᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠥᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠥ᠋ ᠬᠠᠭᠳᠠᠯᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠡ

ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠵᠥᠢᠷᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠡᠵᠢ ᠡ

ᠴᠠᠩᠳᠠᠢ ᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠭᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠵᠥᠢᠷᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠡᠵᠢ ᠳᠤ

ᠴᠠᠩᠳᠠᠢ ᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠭᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠵᠥᠢᠷᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ