ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 11636
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠭᠦᠢᠨ ᠰᠥᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠶ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠥ᠋ ᠰᠢᠭ᠌ ᠢᠷᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠮᠡᠯᠮᠡᠯᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠠᠭᠢᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠡᠶ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠣᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ

ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡ

 

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠢᠳᠠᠨ ᠮᠥᠰᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠠᠳᠤ ᠬᠤᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠡᠶ

ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠣᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ

ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ