ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠡᠷ᠊᠊᠊ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 116368
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠡᠩᠬᠡᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠶᠠᠮᠠᠷ

ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

ᠳᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠵᠤ

ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

    ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠵᠤ

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠵᠤ

    ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

    ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠤ

    ᠡᠭᠡᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠵᠤ

    ᠡᠪ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

 

ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠠᠯᠠᠮᠠᠷ

ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠮᠤᠭᠯᠠᠩ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

    ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠵᠤ

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠵᠤ

    ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

    ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠤ

    ᠡᠭᠡᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠵᠤ

    ᠡᠪ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ