ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠱ·ᠭᠦᠷᠪᠠᠽᠠᠷ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠱ·ᠭᠦᠷᠪᠠᠽᠠᠷ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠲᠤᠳᠤ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6816
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

ᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠠᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ

ᠣᠯᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠴᠢᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠭᠦᠯᠴᠦᠭᠦᠭᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠩ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠨ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠰᠤᠯᠠ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠩᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠡ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠵᠤ

ᠬᠤᠯᠤ ᠲᠡᠶ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠳᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ᠎ᠠ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠵᠢᠮᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠨ᠎ᠠ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠪᠢᠭᠢᠨᠠᠨ᠎ᠠ

ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ

ᠨᠦᠭᠳᠦᠰᠭᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠠᠨ

ᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠮᠠᠷ

ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠮᠠᠷ

ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠮᠠᠷ

ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠡᠳᠥᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠢᠤ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ

ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ

ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠣᠷᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠯᠠ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠮᠠᠨᠠᠢ᠌ᠭᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ

ᠳᠠᠨᠠᠢ᠌ᠭᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠤᠰᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤ

ᠴᠢ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ

ᠴᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠢ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠠᠢ᠌ᠷ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠠᠪᠣᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢ ᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠴᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠳᠡᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ

ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠦᠢ

ᠳᠡᠯ᠎ᠡ︖ᠪᠢᠯᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠳᠡᠷᠭᠡᠢ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠯᠡᠭᠡᠳ ᠮᠥᠯᠥᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠦᠢ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠢ ᠰᠠᠷᠪᠠᠢ᠌ᠨ

ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠤᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠤᠷᠯᠤ

ᠬᠤᠨᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠨᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠳᠦᠯ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠤᠷᠭᠤᠯ ᠥᠨᠦᠷᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ

ᠬᠤᠩᠬᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠢᠰᠠᠯᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠷᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ ᠶᠠᠪᠣᠴᠢᠬ᠎ᠠ

ᠥ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ ᠦᠯᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠪᠦᠳᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠣᠷᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠣ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠤᠷᠯᠤ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ