ᠬᠠᠨ ᠮᠧᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠲᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8372
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠨᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠮᠧᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠡ

 

ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠨᠢ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠨᠢ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠮᠧᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ