ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ
ᠦᠭᠡ᠄
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠮᠢᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8154
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ
ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ ᠠ ᠬᠦ᠋ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ

ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠠᠪᠤᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠰᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠯᠠᠢ ᠴᠢᠮᠠᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠠ ᠬᠦ᠋ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ

ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

 

ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ ᠠ ᠬᠦ᠋ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ

ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠮᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠯᠠᠢ ᠴᠢᠮᠠᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠠ ᠬᠦ᠋ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ

ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃