ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠠᠪᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 25136
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠢᠩᠪᠠᠲᠤ)

 

ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠷᠠᠭᠤ ᠣᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠠ᠁

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ

ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠭᠢᠷᠠᠭᠤ ᠣᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

ᠰᠥᠮᠡᠢ᠌ᠭᠦ ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠠ᠁

ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠠ᠁

ᠰᠥᠮᠡᠢ᠌ᠭᠦ ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠪᠣᠳᠠᠩᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ

ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠭᠢᠷᠠᠭᠤ ᠣᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠠ᠁

ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠠ᠁

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠥᠮᠡᠢ᠌ᠭᠦ ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ