ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ

ᠦᠭᠡ᠄ ᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠢ (ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ)

ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠲᠦ

ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠧ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 91

ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠣᠠᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠠᠴᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠢᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠤᠩᠬᠠᠢ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ

        ᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ

        ᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ

        ᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

        ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ

 

ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠲᠡᠶ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠡᠶ

ᠬᠤᠩᠬᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠶ

ᠬᠤᠪᠳᠤᠯ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠮᠡᠷᠭᠡᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ

        ᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ

        ᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ

        ᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

        ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ