ᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12629
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠰᠦ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠤ ᠪᠢ

ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠢ

ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢ

ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠢ

 

ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ

ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠭ ᠡᠭᠡᠴᠢᠮᠡᠳ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ

 

ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ

ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠤ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ

ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠶ‍ᠭᠠᠷᠠᠨ ᠣᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

《ᠶᠠᠪᠣ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠡ

 

    ᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

    ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ

    ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠭᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

    ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ

    ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

    ᠣᠳᠤᠳ ᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

    ᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

    ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠴᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

    ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠴᠢᠳᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠤᠳᠴᠠᠢ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠭ ᠡᠭᠡᠴᠢᠮᠡᠳ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠱᠤᠤᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ

 

ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ

ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ

ᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ

ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠵᠠᠩᠨᠠᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠡ

 

ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠢ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠴᠤᠭᠯᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠭᠡᠴᠢᠮᠡᠳ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠯᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ