ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠬᠢᠳ ᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ Nisvanis
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠨᠢᠰᠸᠠᠨᠢᠰ EP
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 13742
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠬᠢᠳ ᠢ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠳ

ᠵᠠᠮᠠᠭᠳᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ

ᠵᠠᠪᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠯᠠᠢᠵᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠡᠳ

ᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ

    ᠣᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

    ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ

    ᠲ᠋ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠦᠳ ᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

    ᠲ᠋ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠬᠢᠳ ᠢ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠳ

ᠵᠠᠮᠠᠭᠳᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ

ᠵᠠᠪᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠯᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠡᠳ

ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ

    ᠣᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

    ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ

    ᠲ᠋ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠦᠳ ᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

    ᠲ᠋ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠠᠳ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠣᠷᠤᠭᠠᠰᠠᠢ

ᠠᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠤᠪᠰᠢ ᠳ᠋ᠠ

    ᠣᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

    ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ

    ᠲ᠋ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠦᠳ ᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

    ᠲ᠋ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ