ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠪᠡᠬᠢᠪᠠᠲᠤ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪᠡᠬᠢᠪᠠᠲᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 18484
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ)

 

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠬᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠶᠢ

ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ

ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠤ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠢ

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠢᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠷᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ

ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ

    ᠬᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠴᠢ᠂

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠰᠢᠭ ᠨᠢᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ

    ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦ

    ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ

 

ᠴᠠᠭ ᠢ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠩᠰᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠴᠦᠬᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠴᠤᠭᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠮᠠᠷ

ᠰᠡᠷᠵᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ

ᠰᠡᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ

    ᠬᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠴᠢ᠂

    ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠰᠢᠭ ᠨᠢᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ

    ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦ

    ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ