ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨᠰᠠᠩᠪᠦ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠵᠤᠨᠳᠠᠷᠢ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 24770
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠰᠢᠭ

ᠨᠢᠳᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠴᠠᠬᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ

ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ

ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠲᠡᠶ

ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠣᠠᠴᠤᠭᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠲᠡᠶ

ᠴᠢᠨᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠡ

 

ᠨᠠᠮᠤᠬᠠᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠭ᠌

ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠴᠠᠬᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ

ᠮᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭ

ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠲᠡᠶ

ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ

ᠣᠠᠴᠤᠭᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠲᠡᠶ

ᠴᠢᠨᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ