ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠧ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5729
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠢ

ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠢ

ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠠ ᠭᠦᠢ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠽᠠᠠᠳᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠶᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠬᠠᠳᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠥᠢ᠌ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠢ

ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠷᠠᠳᠤᠰ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠢ

ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠡᠳᠥᠢ᠌ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠢ

ᠣᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠷᠠᠳᠤᠰ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠣᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ