ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠢᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠰ·ᠤᠶᠤᠨ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠯ·ᠪᠠᠯᠾᠠᠵᠠᠪ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 33464
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠪᠣᠳᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠭᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨᠢᠬᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ

ᠭᠡᠭᠡ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠳᠠᠲᠤ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠭᠳᠤᠨ᠎ᠠ

        ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠷᠭᠦᠮ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠨᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ

        ᠲ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ

 

ᠢᠠᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠮᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ

ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠢᠷᠭᠢᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ

ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ ᠰᠡᠪᠠᠷᠭᠡᠵᠤ ᠠᠴᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠳ

ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ

        ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠷᠭᠦᠮ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠨᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ

        ᠲ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ

 

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ

ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠢᠳᠠᠰᠢᠯᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠨᠢᠰᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭᠡᠳ

ᠰᠢᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠨ᠎ᠠ

        ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠷᠭᠦᠮ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠨᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ

        ᠲ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ