ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠳᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠭᠡ᠊·ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠡ᠊·ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 14981
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠮᠳᠠᠯᠠᠩᠬᠠᠨ

ᠬᠠᠨ ᠭᠦᠭᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠍ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠷᠠᠩᠬᠠᠨ

ᠬᠠᠯᠭᠢᠬᠤ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠬᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠮᠨᠠᠨ ᠰᠠᠮᠨᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢ

 

ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠪ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠳᠠᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠩᠬᠠᠨ

ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢ

 

ᠬᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠷᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠪᠣᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠳᠡᠩᠭᠡᠨ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲ᠋ᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠴᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ