ᠨᠢᠰᠦᠶ᠎ᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠯᠲᠠᠨ‍ᠤ᠋ᠳᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠤᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6139
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠢᠰᠤᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠶ᠎ᠠ

ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠰᠤᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠶ᠎ᠠ

 

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠢᠰᠤᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠴᠢᠨᠤ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠦᠶ᠎ᠡ

ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠰᠤᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠶ᠎ᠡ

 

ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ

ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠰᠤᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ