ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠷᠤᠯᠮᠠᠵᠠᠪ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠷᠤᠯᠮᠠᠵᠠᠪ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8603
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ᠂

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠤ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

 

1. ᠰᠤᠭᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠶ᠎ᠠ

ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠯᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠢ ᠪᠠᠨ

 

2. ᠠᠯᠬᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠴᠢᠶ᠎ᠠ

ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠶ᠎ᠠ

ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ

ᠢᠴᠢᠮᠳᠡᠭᠡᠢ ᠠᠭᠠᠯᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠪᠢᠶ᠎ᠠ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠢ ᠪᠠᠨ᠂᠂᠂᠂

 

3.ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ

ᠰᠡᠪᠳᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠥᠭ᠍‍ᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠨᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

ᠥᠨᠡᠡᠴᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠨᠢᠰᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠶ᠎ᠠ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ