ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠳᠢᠳᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 22667
ᠴᠠᠭ᠄ 2013 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢ ᠶᠦᠩ ᠯᠠᠨ)

 

ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠦᠷᠤᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠨ

ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠢᠪᠠᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠳᠢᠳᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠪᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠦᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠦᠨᠢᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ

 

ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠦᠷᠨᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠳᠢᠳᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠳᠤ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠡ

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ ᠪᠢᠯᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ