ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠢ᠊ · ᠪᠤᠯᠠᠭ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠴᠢ᠊·ᠪᠤᠯᠠᠭ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠴᠢ᠊·ᠪᠤᠯᠠᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠢ᠊·ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 44884
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠳᠠᠢ

ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠢ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ

ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ

ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ

ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ

ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠪᠠᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ 1 ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ