ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠵᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠬᠢᠫ ᠬᠤᠫᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 14590
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠴᠢ ᠪᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠵᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ

 

ᠴᠢ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ

ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ

ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠨ

ᠪᠦᠳᠡᠭᠢᠷᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠨ

ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠵᠡ

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠢᠪᠠᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ