ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠧ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠧ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 9382
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠶᠠ ᠭᠦᠢ

ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠢᠶ‍ᠧ ᠵᠤ ᠭᠡ ᠭᠡ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠢ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠢ

 

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠽᠠᠠᠳᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠶᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠢᠶ‍ᠧ ᠵᠤ ᠭᠡ ᠭᠡ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠢ

 

ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠪᠠᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶ‍ᠧ ᠭᠦᠢ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠢᠶ‍ᠧ ᠵᠤ ᠭᠡ ᠭᠡ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠳ᠋ᠠ

ᠼᠠᠢ᠌ᠳᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠᠠᠽᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠸᠸᠭᠡᠳ ᠱᠠᠯᠪᠢᠩ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠭᠦᠢ

ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠪᠠᠴᠤ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶ‍ᠧ ᠭᠦᠢ

ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠢᠶ‍ᠧ ᠵᠤ ᠭᠡ ᠭᠡ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠳ᠋ᠠ

ᠪᠣᠤᠳᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠᠠᠽᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠸᠸᠭᠡᠳ ᠪᠣᠤ ᠵᠢᠶᠤᠤ ᠽᠢ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ