ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 23898
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 09
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠬᠤᠩᠬᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ)

 

ᠴᠢᠩ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ

ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ

        ᠠᠢ ︕ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ

        ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ

 

ᠨᠠᠮᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠲᠤ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠳᠦᠩᠭᠡᠵᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠩ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ

ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠳᠠᠭ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

        ᠠᠢ ︕ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ

        ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ

 

ᠣᠳᠤ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ

ᠣᠠᠳᠤᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ

        ᠠᠢ ︕ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ

        ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ