ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠴ·ᠴᠢᠮᠡᠳᠳᠤᠷᠵᠢ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪᠠᠲᠤ᠊ᠦ᠌ᠯᠵᠡᠢ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 15114
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠶ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠦᠷᠪᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠰᠡᠩᠭᠢᠨᠡᠭᠡᠳ

ᠥᠭᠡᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠡᠨ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠨ᠂ ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃

 

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠪᠣᠢ᠌ᠳᠤᠭ ᠲᠡᠶ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠪᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠪᠣᠷᠤᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠡᠨ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠨ᠂ ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃

 

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠪᠢᠵᠤ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠮᠤᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠡ

ᠡᠨ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠨ᠂ ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ