ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 16715
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠮᠦᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠥᠩᠭᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠨᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠣᠨᠠᠨ᠎ᠠ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ

ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ

 

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠷᠠᠭᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠭᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ

 

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠳᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ

ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠳᠤᠮᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ

ᠦᠷᠠᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ