ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 18988
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 07 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ)

 

ᠮᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠯ᠎ᠡ

ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢ

ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠯ᠎ᠡ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠣᠠᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠵᠦᠰᠠᠷ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ