ᠰᠢᠷᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠪᠴᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠭᠡ᠊·ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠯ·ᠪᠠᠯᠾᠠᠵᠠᠪ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 18427
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ)

(ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠠᠮᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠡᠮᠵᠡᠭ᠌ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

ᠣᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ

ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠦᠷᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠢ ᠣᠭᠳᠤᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

 

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠦ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ

ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠠᠪᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠮᠡᠤᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠴᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

 

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ

ᠰᠢᠪᠠᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠭᠳᠤᠨ

ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠳᠢᠰᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠳᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

 

ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠦ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ

ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠠᠪᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠮᠡᠤᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠴᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ