ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 36173
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

(ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ ᠴᠢ

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ

ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠵᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠡ ᠴᠢ

ᠪᠣᠮᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠲᠡᠶ ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ

ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠵᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ

 

ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠡ ᠴᠢ

ᠣᠭᠤᠨᠤ ᠰᠤᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠵᠣᠢ᠌ᠷᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠ

ᠮᠠᠷᠠᠯ ᠮᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ

ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠵᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ