ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ

ᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠰᠡᠩ (ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ) 1972 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ 1995 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠰᠪᠡ᠃ ᠮᠦᠨ ᠳᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁